Українська|English

Оцінка прогресу імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС «Торгівля і сталий розвиток»

7 листопада в Centre de Conférences Albert Borshette European Commission (Брюссель, Королівство Бельгія), відбувся Форум громадянського суспільства (Civil Society Forum) . Представники Підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку поінформували громадянське суспільство про питання, розглянуті у ході його засідання та досягнуті домовленості за його результатами. 

Joint Statement Ukraine – EU Trade and Sustainable Development Sub-Committee to the Join Civil Society Forum

Представники Дорадчих груп зі сталого розвитку (ДГ) України та ЄС, бізнес-асоціацій, громадських та експертних організацій надали оцінку прогресу імплементації Глави 13 Угоди про асоціацію Україна – ЄС «Торгівля і сталий розвиток» та рекомендації щодо подальших дій, зокрема

з питань, що стосуються питань зайнятості, члени ДГ:

1. Зазначили, що реалізація права на свободу асоціацій в Україні повністю не відповідає зобов'язанням держави відповідно до статті 291 АА, а також конвенцій МОП 87 та 98. Профспілки в Україні обмежені у здійсненні своїх прав через недосконале, розмите та довільне тлумачення законодавства, неефективні органи соціального діалогу та недотримання принципів паритету між сторонами. Більше того, профспілкові активісти часто стикаються з утисками та залякуванням, включаючи насильство. У зв'язку з цим Україні слід забезпечити ефективний соціальний діалог з організаціями роботодавців та профспілками.

2. Акцентували увагу на тому, що Президентом України ініційований процес підготовки нового кодексу законів про працю, при цьому відхилено проект Трудового кодексу, який вже пройшов відповідну експертизу МОП. Незважаючи на чіткі вимоги, а також зобов'язання держави, профспілки позбавлені участі в цьому процесі. Будь-які зміни чи нове законодавство про працю повинні розроблятися разом із соціальними партнерами.

3. Підкреслили, що невиплата заробітної плати є серйозною проблемою в Україні. Українська влада повинна вирішити проблеми системної заборгованості по заробітній платі відповідно до Конвенції МОП 95 "Захист заробітної плати".

4. Зазначили, що Урядом України досі не приділяється належна увага свободі асоціацій та праву на колективні переговори. Українська влада повинна припинити системне порушення Конвенцій МОП 87 "Свобода асоціацій та захист права на організацію" та 98 "Право на організацію та колективний договір".

5. Зауважили, що обмежений потенціал Держпраці не дозволяє працівникам захищати свої трудові права та реалізовувати свої інтереси. Повинні бути відновлені повноцінні повноваження урядового органу що здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю відповідно до Конвенції МОП 81 "Інспекція праці". Неформальна зайнятість, а також дерегуляція механізмів моніторингу та нагляду призводять до збільшення нещасних випадків на виробництві, включаючи загиблих людей. Попереджувальні заходи повинні бути посилені відповідно до Європейської рамкової директиви безпеки та гігієни праці на роботі (89/391 ЄЕС). Особливу увагу слід приділити ситуації в гірничій галузі, відповідно до ратифікованої Конвенції МОП 176 "Конвенція про безпеку та здоров'я в шахтах".

6. Наголосили на тому, що український ринок праці стикається з серйозними проблемами постійного збільшення трудової міграції до країн ЄС.

7. Зазначили, що позитивні заходи з усунення гендерних обмежень прав на зайнятість, які зберігалися раніше у переліку конкретних секторів та конкретних робіт (наказ МОЗ № 256), не мали жодних наслідків для покращення умов праці у зазначених секторах.

8. Закликали до дотримання Україною пункту 2 статті 136 "Дорожній, залізничний та внутрішній водний транспорт" Угоди про асоціацію з метою практичного здійснення лібералізації перевезень, таких як інвестиції в інфраструктуру, що забезпечить вільний рух товарів та збереження робочих місць для працівників автомобільної промисловості.

9. Зауважили, що нетарифні бар'єри все ще відіграють ключову роль у сталому розвитку торгівлі між Україною та ЄС. З 2014 року досягнуто певного прогресу в реформуванні системи контролю безпеки харчових продуктів на загальнодержавному рівні. Але діяльність органів державного контролю залишається корумпованою і, у зв’язку з цим, неефективною. Для покращення ситуації слід встановити тісні зв'язки бізнесу серед українських та європейських систем сертифікації з безпеки харчових продуктів. Українським виробникам рекомендується проходження сертифікації згідно з міжнародними стандартами та кращою виробничою практикою.

з питань, що стосуються довкілля, члени ДГ:

10. Вітають прийтяття Сторонами графіку наближення до законодавства щодо санітарного та фітосанітарного конторолю та щодо добробуту тварин, але зауважують, що деякі дедлайни, встановлені документом щодо добробуту тварин, вже порушенені. ДГ ЄС закликає Україну прийняти своє законодавство для наближення до норм ЄС щодо добробуту тварин якомога швидше і закликає Україну скоротити перехідний період, запланований в законодавстві, максимум до 2022 року.

11. Вітають прийняття Стратегії екологічної політики України до 2030 року та розробку Національного плану дій для її імплементації.

12. Закликали до ефективнішої апроксимації 29 директив та регламентів ЄС у сфері довкілля, приділяючи особливу увагу сферам з низьким прогресом, як-от промислове забруднення та управління відходами, якість атмосферного повітря, охорона природи,державна система екологічного контролю.

13. Закликали Парламент України прийняти два важливі закони, які вже були прийняті в першому читанні, - щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та щодо озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

14. Закликали Раду асоціації прийняти рішення щодо актуалізації та доповнення Додатків ХХХ та ХХХІ до Угоди про асоціацію, зокрема з питань екологічної відповідальності, перевезення відходів, системи класифікації та управління хімічними речовинами, пластикових товарів (REACH), добробуту тварин.

15. Зазначили, що відповідно до Угоди про асоціацію, держава може надавати допомогу українським виробниками на рівні 40% прийнятних витрат для модернізації з метою переходу на нові європейські екологічні стандарти. Учасники наголошують на необхідності впровадження інструментів та критерії допустимості надання такої допомоги.

16. Вітають прийняття нової редакції Закону України “Про публічні закупівлі”, який надає більш уточнені положення про застосування замовником вимог до екологічних характеристик предмету закупівлі та вартості його життєвого циклу. Впровадження положень цього закону в значній мірі підвищить попит на екологічні товари і послуги в державному секторі.

17. Вазначили, що поняття екологічних товарів та процедура їх визначення повинні відповідати стандартам ЄС. Це вимагає не лише законодавчого закріплення, але й методичних роз’яснень, рекомендацій, впровадження державного моніторингу належного застосування встановлених вимог.

18. Підкреслили необхідність підвищення рівня обізнаності в Україні споживачів і виробників про міжнародні системи екологічної сертифікації та програми екомаркування (включаючи добровільні, недержавні), їх значення, принципи і методи, зокрема щодо сертифікованої продукції різних категорій.

19. Закликали до належного розвитку ринку екологічних товарів та послуг з особливою увагою на поглиблення взаємодії держави з організаціями, залученами до формування ринку екологічної продукції; необхідність створення перевірених і впорядкованих довідників екологічних товарів і послуг; посилення деражавного нагляду по запобіганню недопросовісної конкуренції шляхом введення в оману споживача через надання неперевіреної інформації про екологічні характеристики або переваги товарів чи послуг.

20. Наголосили на необхідності прискорити прийняття всіх документів, необхідних для імплементації нового закону про органічну продукцію, включаючи порядок ведення реєстрів та впровадження реєстрів операторів, органічного насіння і садивного матеріалу та перелік органів іноземної сертифікації.

з питань, що стосуються економічного виміру сталого розвитку відповідно до положень глави ТСР, члени DAG:

21. Закликали усунути або зменшити бар’єри для торгівлі товарами та послугами, що сприяють сталому розвитку, включаючи товари, що пройшли сертифікацію за такими схемами як екологічне маркування, органічне виробництво, справедлива та етична торгівля, корпоративно-соціальна відповідальність (КСВ).

22. Закликали сприяти прямим іноземним інвестиціям у сферах, що сприяють сталому розвитку.

23. Підкреслили важливість спільного визначення пріоритетних напрямків проектів з нарощування потенціалу в Україні, які допомагають відповідним національним та місцевим органам влади в їхніх зусиллях щодо моніторингу, застосування та виконання екологічних та соціальних зобов'язань глави ТСР та встановлення ефективного соціального діалогу з торговими асоціаціями та профспілками.

24. Закликали органи державної влади України приєднатися до процесу в рамках Угоди про екологічні товари СОТ, а також посилити використання інструментів, що сприяють розвитку ринку екологічних товарів та послуг, включаючи державну допомогу, створення сприятливого інвестиційного клімату, зелені державні закупівлі.

25. Відзначили значний вплив енергетичного сектора на стале економічне зростання з точки зору довкілля, клімату та безпеки, і наголосили на необхідності продовження програм розвитку відновлюваних джерел енергії та підтримки проектів з енергоефективності, збереження ресурсів та впровадження більш чистих технології виробництва.

з питань, що стосуються сталого управління лісами, члени ДГ:

26. Зауважили, що не існує ринкових інструментів для досягнення сталого управління лісами, які є важливими в контексті Угоди про асоціацію, зокрема добровільної сертифікації лісів. Стандарти і сертифікація сталого управління лісами дозволяє враховувати інтереси інститутів громадянського суспільства та місцевих громад, поважати норми МОП, зберігати біорізноманіття, забезпечувати невичерпне використання лісових ресурсів та підтверджувати виконання цих та інших вимог третьою незалежною стороною.

27. Вказали на відсутність незалежної багатосторонньої та єдиної дискусійної платформи щодо сталого лісового господарства та формування національної лісової політики та стратегії розвитку та закликали до впровадження вимог щодо законності та сталості походження деревини відповідно до Регламенту ЄС щодо деревини.

28. Підкреслили що, реалізуючи свої вимоги, імпортери стикаються з нестачею інформації про законність походження деревини та численними непорозуміннями через недостатню обізнаність щодо змісту Регламенту, низьку відповідальність перед партнерами по всьому ланцюгу поставок, відсутність роз’яснювальної роботи та комунікації з цих питань та недостатню координацію з боку державних органів.

Conclusions of the third joint meeting of the European and Ukrainian Domestic Advisory Groups within the EU-Ukraine Association Agreement

Дорадчі групи погодились, що викладені вище питання залишаються пріоритетними на порядку денному їх діяльності, оскільки необхідні заходи не були вжиті Україною для належного регулювання ситуації відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

Про Дорадчі групи зі сталого розвитку

Дорадчі групи створюються на виконання вимог статті 299 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода про асоціацію) з метою сприяння імплементації положень Глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію.

Дорадчі групи складаються з незалежних представницьких організацій, в яких об’єктивно представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони, що входять до її складу в якості членів (з правом голосу) та спостерігачів (з правом дорадчого голосу). Склад Дорадчої групи формується на основі принципу збалансованого представництва заінтересованих сторін з урахуванням економічних, соціальних та екологічних факторів.

З цією метою Дорадчі групи:

  • висловлюють свою позицію та надає рекомендації з питань, що пов’язані з виконанням Глави 13 Угоди про асоціацію «Торгівля та сталий розвиток». Рекомендації надаються з власної ініціативи або на вимогу Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку Ради з питань торгівлі та сталого розвитку, групи експертів або інших зацікавлених осіб;
  • сприяють налагодженню діалогу зацікавлених сторін у процесі реалізації Глави 13 Угоди про асоціацію, а також розширенню участі громадськості у цьому процесі;
  • сприяють налагодженню співпраці та обміну досвідом з між Дорадчою групою України та ЄС зі сталого розвитку;
  • проводять іншу діяльність, що сприяє реалізації положень Глави 13 Угоди про асоціацію.
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України