Українська|English

Угода про взаємодію та співпрацю з Одеською обласною Радою

  

УГОДА

про взаємодію та співпрацю

Ця Угода про взаємодію та співпрацю (далі - Угода) укладається між Одеською обласною Радою (далі - Радою) в особі Голови ШМУШКОВИЧА Михайла Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, Громадською спілкою «Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія» (далі - Асоціацією) в особі голови ІГНАТЬЄВА Леоніда Володимировича, який діє на підставі Статуту та Громадською організацією «Бюро соціальних та політичних розробок» (далі – Бюро) в особі виконавчого директора КАМІННИКА Ігоря Семеновича, який діє на підставі Статуту з іншого боку, які далі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цю Угоду про наступне:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Угоду засновано на обопільному розумінні ролі і цінностей громад Одеської області, завдань організацій громадського суспільства у забезпеченні мирного співіснування та сталого розвитку.
 1. Ця Угода не має на меті отримання прибутку жодною із сторін в будь-якій формі.
 1. Взаємовідносини сторін щодо виконання проектів, які розробляються в рамках цієї Угоди, регулюються окремими додатковими угодами, які є невід’ємною частиною цієї Угод

2.СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ

Учасники Угоди визнають необхідність створення сприятливих умов для забезпечення

2.1. Ефективного управління та планування:

 • забезпечення прозорості та відкритості у прийнятті рішень, що стосуються громад  Одеської області;
 • впровадження механізмів планування та визначення пріоритетів фінансування для забезпечення сталого розвитку громад Одеської області;
 • впровадження постійно діючих механізмів залучення громадян, ініціативних груп та організацій громадянського суспільства до визначення пріоритетних проблем міст, селищ, населених пунктів;
 • впровадження моніторингу та оцінки виконання соціальних програм та проектів, що  реалізуються на рівні громад, районів та області.

2.2. Ефективного бюджетного  фінансування та соціального інвестування:

 • об’єднання ресурсів з різних джерел, як місцевих, так і міжнародних з метою реформування та розвитку соціальної сфери;
 • залучення громадян, ініціативних груп, громадських організацій до вирішення соціальних проблем Одеської області у тому числі шляхом співфінансування;
 • впровадження конкурсних механізмів щодо розподілу бюджетних коштів для вирішення соціальних проблем громади із залученням організацій різноманітних форм власності;
 • участь місцевого бізнесу в процесі соціального інвестування;
 • сприяння розвитку волонтерського руху.

3.МЕТА УГОДИ

 1. Метою Угоди є реалізація програм регіонального розвитку шляхом об’єднання зусиль влади та громадськості. Результатом такого співробітництва має стати сталий розвиток регіону поряд із забезпеченням злагоди між громадами.

4.ЗАВДАННЯ УГОДИ

Сторони домовились, що здійснюють співпрацю у напрямках:

 1. Створення умов для залучення соціальних інвестицій шляхом:
 • створення координаційних механізмів на рівні області;
 • впровадження механізмів бюджетного планування соціальних інвестицій та визначення пріоритетів соціального інвестування;
 • створення фінансових механізмів соціального інвестування (community foundation, револьверні фонди, спонсорські іменні програми, соціальне замовлення тощо);
 • створення сприятливого податкового середовища для розвитку соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу;
 • сприяння державно-приватному партнерству у тому числі у сфері розвитку соціальної інфраструктури та наданні соціальних послуг;
 • залучення недержавних надавачів соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
 1. Підвищення соціальної та економічної активності членів громад та організацій громадянського суспільства шляхом:
 • сприяння створенню органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в громадахміст, селищ, населених пунктів;
 • інформаційно-методична та фінансова підтримка ініціативних груп громадян в реалізації проектів, спрямованих на забезпечення потреб громад;
 • сприяння участі громадян, ініціативних груп, організацій громадянського суспільства у прийнятті рішень в сфері соціальної політики та громадському контролю за виконанням цих рішень.
 1. Розвиток соціальної інфраструктури в Одеській області:
 • створення закладів соціального захисту для різних цільових груп  (інваліди, вимушені переселенці, демобілізовані військові, у тому числі з зони АТО, звільнені з місць позбавлення волі особи та інші категорії соціально незахищених громадян);
 • відкриття закладів паліативної та хоспісної допомоги;
 • будівництво соціального житла та соціальних гуртожитків.

5.ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН

 1. В рамках Угоди Сторони керуються законодавством України, здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та добропорядності.
 1. Всі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі співробітництва, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів з урахуванням інтересів усіх Сторін, мети даної Угоди та умов Договорів по окремим напрямкам співробітництва.
 1. Сторони гарантують конфіденційність інформації, що передається одна одній і зобов’язуються не розголошувати і не передавати отриману інформацію третім особам за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України, та письмової згоди усіх Сторін.

6.ЕТАПИ СПІВРОБІТНИЦТВА

 1. Створення Ради з питань соціального інвестування при Одеській обласній Раді:
 • затвердження Рішенням Обласної ради Положення про Раду та список членів Ради;
 • розробка щорічного плану діяльності Ради,  на початковому етапі розробка плану на 2015-2016 роки.
 1. Забезпечення впровадження механізмів соціального інвестування:
 • розробка необхідного пакету документів для забезпечення функціонування механізмів соціального інвестування на рівні Одеської області;
 • розробка плану залучення коштів з різних джерел для реалізації соціальних програм;
 • створення Фонду підтримки громад Одеської області та проведення пілотних конкурсів на підтримку ініціативних груп, організацій громадянського суспільства.
 1. Вдосконалення механізму участі громадян, об’єднання зусиль ініціативних груп та організацій громадянського суспільства для забезпечення сталого розвитку громад Одеської області:
 • апробація методики визначення пріоритетних проблем громад Одеської області;
 • визначення пріоритетних напрямків соціального інвестування на період до 2017 року та підготовка Обласної цільової програми з розвитку соціального інвестування на відповідний період;
 • проведення пілотних конкурсів на підтримку створення органів самоорганізації населення в містах, селах та населених пунктах Одеської області, в яких в рамках децентралізації не буде місцевих рад;
 • оцінка ефективності діяльності існуючих консультативно-дорадчих органів на рівні Одеської обласної ради та забезпечення їх залучення до вироблення політики з питань соціального інвестування;
 • залучення організацій малого та середнього бізнесу до реалізації програм соціального інвестування та визначення основних напрямків взаємодії.

7.ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН:

7.1. Зобов’язання Ради:

 • визначити відповідальних осіб, які мають безпосередньо взаємодіяти із учасниками Угоди та здійснювати координацію спільних проектів;
 • здійснювати підтримку діяльності Ради з питань соціального інвестування при Одеській обласній раді;
 • сприяти розробці необхідних для реалізації мети та завдань Угоди актів;
 • сприяти визначенню пріоритетних проблем Одеської області з включенням результатів до планів соціально-економічного розвитку Одеської області для подальшої розробки та прийняття цільових програм розвитку соціального інвестування в Одеській області;
 • забезпечити підготовку документації, необхідної для подачі проектів на розгляд міжнародних та місцевих донорів;
 • сприяти включенню в програми, що готуються для подання до Фонду регіонального розвитку питань, що стосуються реалізації заходів з забезпечення соціального інвестування в Одеській області;
 • здійснювати патронат регіональних ярмарок соціальних послуг та проектів, організованих в рамках реалізації Угоди та окремих договорів;
 • поширювати інформацію про актуальні програми міжнародної технічної допомоги, конкурси та гранти;
 • забезпечити участь Сторін Угоди у вироблені політичних рішень щодо соціального інвестування та у забезпеченні сталого розвитку громад та Одеської області в цілому;
 • сприяти залученню фахівців учасників Угоди до роботи депутатських комісій Ради та консультативно-дорадчих органів для обговорення та вирішення питань за тематикою Угоди, у тому числі на етапі підготовки та внесення змін до Стратегічних та програмних документів Одеського регіону.

7.2. Зобов’язання Асоціації:

 • забезпечувати розробку проектних пропозицій для залучення соціальних інвестицій з різних джерел;
 • створення Фонду підтримки громад (community foundation) та організація його діяльності;
 • впровадження інших механізмів соціального інвестування, у тому числі, підготовка проектів на розгляд донорів із листами підтримки з боку Ради;
 • сприяти реалізації програм та проектів на рівні громад, які реалізують ініціативні групи та організації громадянського суспільства відповідно до завдань Угоди;
 • забезпечувати проведення соціологічних досліджень, організацію роботи фокус-груп, проведення експертних обговорень для визначення пріоритетних проблем на рівні громад та Одеської області;
 • проводити навчання членів громад, представників ініціативних груп та організацій громадянського суспільства зі стратегічного планування, проектного менеджменту та співпраці із донорами із залученням представників Ради;
 • не рідше разу на півріччя організовувати та проводити  регіональні/місцеві ярмарки соціальних послуг та проектів, спрямовані на вирішення проблем регіону;
 • забезпечувати громадське обговорення стратегічних та програмних документів, які готуються Радою.
 • пошук та оформлення земельних ділянок під створення нових закладів соціальної інфраструктури Одеської області.

7.3.  Зобов’язання Бюро

 • розробляти пріоритетні напрямки діяльності з реалізації мети та завдань Угоди;
 • готувати проекти нормативно-правових документів, які необхідно прийняти, як на рівні Одеської області, так і на інших рівнях для забезпечення реалізації мети та завдань Угоди;
 • відпрацювання методики визначення пріоритетних проблем Одеської області та методичне супроводження її використання;
 • підготовка методичних рекомендацій щодо реалізації механізмів соціального інвестування та проведення відповідного навчання для членів Ради з питань соціального інвестування та для представників громад, ініціативних груп та організацій громадянського суспільства;
 • забезпечувати залучення експертів організацій громадянського суспільства до розробки Програм соціального інвестування, як на рівні громад, так і на рівні Одеської області;
 • забезпечувати інформаційно-методичну підтримку діяльності Ради з питань соціального інвестування при Одеській обласній раді;
 • брати участь у заходах, які передбачаються в рамках реалізації мети та завдання Угоди.

8.ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Діяльність у рамках цієї Угоди починається після його підписання.

Ця Угода укладається строком на п’ять років з можливістю його автоматичної пролонгації на наступні п’ять років, якщо Сторони до закінчення строку дії  Угоди не повідомили у письмовій формі про припинення виконання умов Угоди.

 1. Кожна із Сторін може припинити виконання умов Угоди, надіславши іншим Сторонам письмове повідомлення про такий намір за один місяць.

 

28 вересня 2015 р.

 

 

 

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України